Przedsiębiorstwa Społeczne

PDF pageEmail pagePrint page

1 stycznia 2018 roku 3 akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES): Fundacja INSPRO, Centrum OPUS i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” rozpoczęły realizację partnerskiego projektu pt. „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest utworzenie w okresie I.2018-XII.2020 r. 73 nowych i trwałych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych w subregionie IV woj. łódzkiego (mieście Łódź). Realizacja celu będzie możliwa dzięki kompleksowości wsparcia, a także wsparciu dostosowanemu do zindywidualizowanych potrzeb uczestników projektu. W dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy
w Przedsiębiorstwach Społecznych preferowane będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie świadczone jest zgodnie ze standardami AKSES oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  w  obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa w ramach: usług animacyjnych, inkubacyjnych oraz biznesowych. Trwa rekrutacja na miejsca pracy w nowych i istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.

Podmioty Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne oraz organizacje pozarządowe planujące rozwój ekonomiczny na terenie miasta Łodzi, a także osoby fizyczne zagrożone wykluczeniem społecznym planujące założyć i podjąć pracę w Przedsiębiorstwie Społecznym mogą ubiegać się o dotację do 20 tys. do 20 tyś zł. na każde nowoutworzone miejsce pracy, comiesięczne wsparcie pomostowe w wysokości do 2.000 zł. z możliwością przedłużenia, pomoc indywidualnego doradcy w rozliczaniu dofinansowania, kompleksowe wsparcie doradcze prawne, biznesowe, księgowe, psychologiczne oraz coaching.

Rekrutację poprzedził szereg spotkań informacyjnych, podczas których pracownicy OWES przybliżali i wyjaśniali sympatykom Ekonomii Społecznej ofertę projektu oraz zakres planowanego wsparcia.

Dominika Snoch

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast