… Podaję do wiadomości Szczytu Klimatycznego, że w Rzeczpospolitej Urzędniczej preferowana jest produkcje benzopirenu. Dwutlenek węgla jest jedynie produktem ubocznym. Produkcja benzopirenu odbywa się metodą ulicznych korków komunikacyjnych, najchętniej z dużym udziałem silników Diesla, która wolno (30 km/h) przemieszczają się przez miasto. Dzięki takiej metodzie przez ostatnie lata nastąpił wzrost zachorowań mieszkańców Rzeczpospolitej Urzędniczej na różne rodzaje raka!

 

Nie jest to jedyna metoda zatruwania powietrza, następna to spalanie w piecach gospodarstw domowych węgla i różnych śmieci w tym opakowań z tworzyw sztucznych.
Trwa to przez całą jesień, zimę i część wiosny. Spalania opakowań dokonują mieszkańcy Rzeczpospolitej Urzędniczej nieświadomi skutków takich działań dla siebie i własnych dzieci…

Po co propagować oraz finansować przyłączanie mieszkań do sieci ciepłowniczej jak metoda spalania odpadów daje świetne wyniki zwiększające ilość chorych, w tym również na nerki.

Jednocześnie preferuje się zwiększenie przepustowości szpitali, obniżając okres przebywania chorych nawet po operacjach do paru dni. Jednocześnie zauważono tendencję do likwidacji szpitali oraz wysokich cen leków nawet tych najpopularniejszych, np. przy leczeniu raka krwi. Co urzędnika obchodzą mieszkańcy. Konieczny jest wzrost ilości miejsc pracy dla mniej lub więcej wykształconych urzędników i to się jedynie liczy. Niektórzy z urzędników prawie nie umieją czytać, o myśleniu zupełnie nie ma mowy!

Tacy są w wielu wydziałach. Chętnie ganiają petentów po 10 do 15 km przez całe miasto, żeby dostarczone im dokumenty odpowiadały ich mniemaniu o prawdzie!

Zupełnie nie ma szans na akceptację pisemnych oświadczeń, że coś jest białe, dla urzędników wszystko jest czarne. Na tej podstawie odbywa się w mieście dużo procesów sądowych, a więc jest dużo zajęć dla urzędników i o to chodzi w tej Rzeczpospolitej Urzędniczej. Niezgodnie z działaniem instynktu samozachowawczego urzędnicy uważają, że: nie ulegną działaniu benzopirenu, siedząc po 8 – 9 godzin w biurach w zakorkowanym pojazdami mieście…

Dzieje się to często w obecności długotrwałego wyżu rosyjskiego, który w okresach jesieni, zimy i wiosny rozpościera się nad miastem dając bezwietrzną pogodę. Należy zaznaczyć, że co raz młodsze osoby dowiadują się że zachorowały na raka…

Najrozmaitsze przejścia drogowe wykonywane często pod powierzchnią terenu pogłębiają zaistniałą sytuację Gazy nie tylko szklarniowe są cięższe od powietrza i opadają w dół. Wycięcie w śródmieściu ostatnio dużo starych drzew produkujących tlen, działa na korzyść urzędników: tlen nie rozcieńcza już toksycznego benzopirenu, gromadzącego się we wszystkich zagłębieniach terenu. Szczególnie dotyczy to przejść podziemnych, powyższa sytuacja powoduje zwiększenie ilości zachorowań ludności miasta nie tylko na raka. Metale ciężkie, a szczególnie kadm wydobywający się przez kominy domów posiadających piece węglowe do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, powoduje kłopoty z nerkami. Praktycznie zatrucie kadmem powoduje często całkowitą degradację nerek u człowieka. A więc ciągłe przechodzenie przejściami podziemnymi może spowodować u przechodniów kłopoty z nerkami i nie tylko…

A co stanie się ze starszymi budynkami Miasta, które nie posiadają fundamentów w momencie przebujania planowanego przez urzędników tunelu pod miastem? Tunel ma połączyć dworce kolejowe. Jakie konsekwencje dla Miasta spowoduje budowa tego tunelu, nikt nie może przewidzieć. Przyszłość pokaże!

To będzie eksperyment bardzo kosztowny. Kto wie, czy aktualnie proponowana suma 2 miliardy zł wystarczy na wykonanie tej budowy? Jest to tajemnica projektantów i wykonawców, a najbardziej wszystko będzie zależeć od trudnych do przewidzenia wypadków losowych. Czy warto angażować się w taką inwestycję? Co zyskają mieszkańcy Miasta? Na pewno dużo kłopotów i kosztów związanych z utrzymaniem takiego tunelu.

Przyszłość pokaże! Za wszystko się płaci i to często nie mało! Rzeczpospolita Urzędnicza starzeje się. Młodzież ucieka z Miasta.

Zamiast usunąć z Miasta ciężki transport samochodowy, planuje się wykonanie inwestycji dotyczącej transportu kolejowego, która będzie miała stosunkowo mały wpływ na życie obywateli Miasta, poza kosztami utrzymania tego obiektu.

Będzie to prawdopodobnie następny pomnik ignorancji urzędniczej. Mamy w tym mieście nie jeden. Można przypomnieć kompostownię, która po zmianie pierwotnej technologii przynosi straty.

Dokładamy sporo pieniędzy do spółek z udziałem Gminy. Zamiast ograniczać takie przypadki do niezbędnych, urzędnicy Rzeczpospolitej Urzędniczej planują następne. Po to przecież istnieje Rzeczpospolita Urzędnicza …

Należy złożyć „podziękowanie” urzędnikom nie tylko z Rzeczpospolitej Urzędniczej, ale i z innych rejonów Polski. Chodzi p pozyskiwanie energii z kopalin. Oby tak dalej. Państwa Europy Zachodniej sprawę energetyki pozyskiwanej z węgla kamiennego załatwiły u siebie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jednocześnie traktując kraje uboższe, jako wysypisko toksycznych śmieci.

Urzędnicy w Polsce zupełnie zignorowali sprawy związane z energetyką, co uwidocznione jest w zestawieniu statystycznym z 2012 roku, gdzie Polka jest na 3 miejscu po Mongolii i Afryce Południowej w udziale produkcji energii elektrycznej z węgla. Okazuje się, że 86% energii eklektycznej uzyskuje się w Polsce ze spalania węgla. Przykładowo w Niemczech jest to 43%, w Wielkiej Brytanii tylko 29%, a w Japonii 27%. Polska jest gorsza nawet od Chin, które uzyskują z węgla 81% energii elektrycznej, mimo że są największymi producentami tego surowca na świecie.

Niemcy i Anglia są importerami węgla. We własnych krajach ograniczyli wydobycie, albo zrezygnowały z eksploatacji własnych kopalin. Francja nie jest w ogóle wymieniana w zestawieniu 10 największych użytkowników i producentów węgla kamiennego i brunatnego. Takie są realia. Polskie kopalnie są kopalniami gazowymi, najbardziej niebezpiecznymi w eksploatacji. A więc wybuchy i awarie są wpisane w pracę górników przez cały czas wydobywania węgla. Często temperatura w przodkach kopalni dochodzie do granicy samozapłonu węgla, co powoduje inicjację wybuchu metanu, mimo intensywnej wentylacji.

W Polsce jest aktualnie 14 kopalń, z tego tylko 3 są rentowne. Taka jest rzeczywistość!

Do chwili obecnej nikt z naukowców nie spojrzał na kopalnie węgla kamiennego jako na dolne źródło ciepła dla pomp ciepła. Jest to na pewno bardzo trudny temat do opracowania. Na pewno problem nowatorski! Warto jednak pomyśleć o takim wykorzystaniu czynnych i nieczynnych kopalin.

Sprawa praktycznie nie jest nowa. Zostały opracowane pompy ciepła z wykorzystaniem ciepła ziemi, wody, powietrza, przystosowane do ogrzewania budynków mieszkalnych, szkół, basenów itp.

Działają również w Polsce firmy zagraniczne, w tym japońskie, które projektują i budują pomp0y ciepła przystosowane do ogrzewania różnych obiektów.

Zmianie systemu ogrzewania wymaga nakłady nakładów finansowych na które Rzeczpospolitej Urzędniczej nie stać. Bo i po co?

Zmiana systemu ogrzewania nie zapewni wzrosty ilości miejsc pracy dla urzędników, a więc jest to niepotrzebne! Lepiej uzyskać zapewnienie UE o pozostawieniu wskaźnika ilości COna poprzednim poziomie. Byle nic nie robić i nie zmieniać! W Rzeczpospolitej Urzędniczej znacznie bardziej opłaca się urzędnikom rujnowanie istniejącego systemu przewietrzania miasta, bo to zapewni wzrost ilości chorych mieszkańców, a więc również wzrost ilości szpitali, rehabilitację inwalidów, wzrost ilości cmentarzy, a więc wzrost ilości miejsc pracy dla urzędników. W tym działaniu szczególnie pozytywny wpływ mają wysokie bariery, które blokują przepływ powietrza przez jedyną szeroką arterię w mieście, biegnącą z zachodu na wschód. Szczególnie pozytywne są wysokie kilkumetrowe przystanki tramwajowe!!!

Trudno przewidzieć wszystkie zagrożenia dotyczące mieszkańców. Miasta spowodowane działaniami urzędników, w tym bezsensowne wydawanie pieniędzy…

Powrót do normalności może być trudny i będzie zależał do poziomu umysłowego i wykształcenia ludzi, którzy w najbliższych latach będą mieli decydujący wpływ na działania urzędników w Mieście…

Wracając jeszcze do sprawy śmieci. Okazuje się, że tereny Polski zostały wykorzystywane do składowania odpadów o bliżej nieznanym składzie chemicznym, w najbliższym czasie sprawa ta może stać się bardzo poważnym problemem finansowym i zdrowotnym ludności Polski. Nastąpi konieczność utylizacji nieznanych jakościowo odpadów, a rozszczelnianie się opakowań może stanowić zagrożenie zdrowia okolicznych mieszkańców. I znów jest to sprawa kompletnej ignorancji i braku świadomości urzędników wydających pozwolenia nieodpowiedzialnym ludziom na składowanie takich odpadów. Konieczne jest wnikliwe prześledzenie całego procederu i to jak najszybciej!!!

Myślę, że w związku z powyższym należy również przewidzieć i opracować nowy system przyjmowania do pracy urzędników. Na każde stanowisko powinny być ogłaszane konkursy. Żadne partie nie powinny mieć wpływu na zatrudnianie urzędników, nie tylko samorządowych, ale wszystkich w całej Polsce.

Powinien być opracowany system rejestracji chętnych na poszczególne stanowiska z podaniem wieku, wykształcenia, dotychczasowej działalności każdego chętnego. Powstanie kolejka oczekujących. Co roku urzędnicy i oczekujący powinni zdawać egzamin z zakresu potrzebnego do wykonywania we właściwy sposób zleconych zadań. Jeżeli delikwent nie zda egzaminu, traci pracę, jest zwalniany z zajmowanego stanowiska. Jeżeli oczekujący zda egzamin dobrze, zajmie wolne stanowisko. Jeżeli zdał bardzo dobrze, to może awansować nawet na stołek kierowniczy. Jest to system stosowany w innych krajach na świecie. Powinien być również wprowadzony do Polski. Urzędnik tak jak lekarz, inżynier, czy dobry przedsiębiorca powinien uczyć się cały okres życia zawodowego. Dotyczy to szczególnie urzędników samo9orządowych, którzy są związani bezpośrednio z terenem i potrzebami ludzi. Powinni potrafić pomagać ludziom będącym w trudnych warunkach życia oraz nie stwarzać dodatkowych problemów mieszkańcom, jak to się dzieje obecnie.

Zupełnie zanikła spraw służebności urzędników w stosunku do obywateli! Wytworzył się system wręcz nakazowy. Im głupsi urzędnicy, tym stosują więcej nakazów w stosunku do petentów. Stało się to już regułą!

Nic dziwnego że Polscy, którzy pracują poza Polską nie mają ochoty wracać do kraju. Są przerażeni tym, co się ty dzieje! Nawet po ukończeniu okresu pracy zawodowej przeważnie pozostają poza Polską! Oby tak dalej!

Trudno wyczerpać wszystkie problemy, które w normalnych społeczeństwach nie istnieją. Gdzie urzędnicy dbają o wygodę obywateli stosując róże udogodnienie, jak montaż młynków pod zlewozmywakami w kuchniach gospodarstw domowych (USA), co powoduje zmniejszenie śmieci o połowę oraz wykorzystanie odpadów organicznych do produkcji energii. Dla urzędników Rzeczpospolitej Urzędniczej takie działanie nie jest celowe, bo zmniejsza ilość wysypisk śmieci, powoduje wykorzystanie surowców wtórnych, zmniejsza pozytywnie dla osób starszych częstotliwość wynoszenia śmieci do puszek śmieciowych. Pozbawia powietrza na osiedlach gazów wysypiskowych. Produkuje same negatywy dla działań urzędników, a więc jest to niepotrzebne w Rzeczpospolitej Urzędniczej. Szkoda wydawać pieniędzy na taki cel. Na tym na razie kończę wyliczanie „zalet” urzędników Rzeczpospolitej Urzędniczej. Jednocześnie stwierdzam, że na głupotę ludzką nie ma lekarstwa!!! Ona była, jest i będzie! Mądrzy ludzie bardzo często przerastają własną epokę i są szykanowani przez współczesnych. Na to nic poradzić nie można!!!

Urzędnicy dużych miast hodują szczury, których jest już około 18 milionów. Jednocześnie koty pozostają w schroniskach. Urzędnicy propagują stosowanie deratyzacji, żeby zabić resztki kotów, jeże, krety, psy i inne pożyteczne zwierzęta. Szczury są zbyt inteligentne, żeby raczyły się trucizną.

W Polsce urzędnicy zobowiązani wydać statut uchodźcy Ukraińcom, którzy znajduję się na terenie naszego kraju, nie robią tego. Już parę tysięcy Ukraińców nielegalnie mieszka na terenie Polski, nawet ci z pochodzenia Polacy. Ukraińcom tym grożą we własnym kraju represje.