Zatrudnianie niepełnosprawnych

PDF pageEmail pagePrint page

Dosyć dużo wątpliwości i pytań pojawia się w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej – ON. Z tego faktu wynikają jej uprawnia, ale również korzyści dla pracodawcy.

 

Do wynagrodzenia pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

przysługuje pracodawcy dofinansowanie do kosztów zatrudnienia.

 

Pracodawca (zgodnie z procedurą) musi: poinformować PFRON o zaistniałym fakcie, a następnie informować o warunkach zatrudnia. Na tej podstawie PFRON zwraca pracodawcy część ponoszonych w ten sposób kosztów. Pracodawca dostaje określoną sumę, na podstawie wcześniej poniesionych przez siebie kosztów.

 

Jedną z najczęstszych obaw osób niepełnosprawnych są faktyczne możliwości wykonywania przez nich pracy i pobierania wynagrodzenia, bez jednoczesnej utraty prawa do otrzymywanej renty.

 

Otóż, nie istnieje zakaz pracy dla osób, które uzyskały orzeczenie o niezdolności do pracy (lub o niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji). Osoby takie mogą pracować zarówno w systemie pracy chronionej jak i na otwartym rynku pracy. Jedyne ograniczenie, dotyczące osób które pobierają świadczenie rentowe i jednocześnie podejmują pracę zarobkową (lub osiągają inne przychody określone ustawą), polega na możliwości zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.

 

Jeśli osoba pobierająca świadczenie rentowe z ZUS podejmuje zatrudnienie, służbę, pozarolniczą działalność gospodarczą lub inną pracę zarobkową (działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego), powinna pamiętać, iż świadczenie może być zmniejszone lub ulec zawieszeniu. Nie dotyczy to kobiet, które ukończyły 60 lat oraz mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat.

 

Osoba pobierająca rentę lub jej przedstawiciel ustawowy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę w przypadku osiągania przychodu w kwocie powodującej zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

 

Po osiągnięciu przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż: 24% kwoty bazowej (obowiązującej przy ostatniej waloryzacji) dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 18% kwoty bazowej dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Po osiągnięciu przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia, prawo do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy ulega zawieszeniu. Kwoty stanowiące równowartość 70 i 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, są w każdym kwartale ogłaszane przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim.

 

 

 

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

 

Do podmiotów uprawnionych do otrzymania wspomnianej pomocy należą:

 

  1. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
  2. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %;
  3. Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej.

 

Do liczby pracowników nie wlicza się:

 

  • osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych;
  • osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; w celu przygotowania zawodowego;
  • przebywających na urlopach wychowawczych;
  • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej
  • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
  • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
  • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

 

W okresie od dnia 1 lipca 2012 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:

 

1) 180 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

 

2) 115 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

 

3) 45 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90 % faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą (w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej) 75% tych kosztów. Przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Pracodawca, ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek i informację w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Pracodawca przesyła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dane pracownika wraz z pierwszym wnioskiem.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast