Wybory do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

PDF pageEmail pagePrint page

Marszałek Województwa Łódzkiego działając na podstawie Uchwały Nr 906/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 21 czerwca 2011 w sprawie trybu powoływania członków Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie przesłanie jej wraz z oświadczeniem kandydata w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego – zgłoszenie” na adres Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (al. Piłsudskiego 8, pok. 403) w terminie od 4 do 31 lipca 2011r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego.

Dodatkowych informacji w sprawie procedury udziela koordynatorka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Kancelarii Marszałka – p. Patrycja Wojtaszczyk (tel: 42 66 334  67; email: patrycja.wojtaszczyk@lodzkie.pl ).

Załącznik do uchwały Nr 906/11
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 21 czerwca 2011

 

Tryb powoływania członków

Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536);

2) uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę w sprawie trybu powoływania członków Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;

3) Trybie – należy przez to rozumieć tryb powoływania członków Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określony w niniejszej uchwale;

4) Radzie – należy przez to rozumieć Łódzką Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego powoływaną zgodnie z art. 41 a ustawy przez Marszałka Województwa Łódzkiego na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy;

5) Marszałku – należy rozumieć przez to Marszałka Województwa Łódzkiego;

6) Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Łódzkiego;

7) Sejmiku – należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Łódzkiego;

8) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć:

1)         niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

2)         niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4. ustawy;

9) podmiotach wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy – należy przez to rozumieć:

1)         osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2)         stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3)         spółdzielnie socjalne;

4)         spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które:

– nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

§ 2.1. Rada składa się z dwudziestu członków.

2. W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciel Wojewody;

2) trzech przedstawicieli Sejmiku;

3) dwóch przedstawicieli Marszałka;

4) czternastu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie województwa łódzkiego.

§ 3.1. W celu powołania członków Rady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Marszałek występuje odpowiednio:

1) do Wojewody o wskazanie, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia, przedstawiciela Wojewody;

2) do Przewodniczącego Sejmiku o wskazanie w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia, przedstawicieli Sejmiku.

2. W celu powołania członków Rady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 Marszałek ogłasza w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz umieszcza na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi www.lodzkie.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 4.Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego Trybu z uwzględnieniem zasady reprezentatywności w zakresie form prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działających na terenie województwa łódzkiego, co oznacza równy dostęp tych organizacji oraz podmiotów bez względu na formę prawną i rodzaj prowadzonej działalności do zgłaszania kandydatów oraz wybierania kandydatów do Rady.

§ 5.1. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 dokonują podmioty uprawnione, o których mowa w ust.2.

2. Podmiotami uprawnionymi są:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy;

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

– posiadające siedzibę rejestrową lub biuro na terenie województwa łódzkiego, co osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu poświadczają oświadczeniem na karcie zgłoszenia kandydata, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§. 6. Każda organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy mogą zgłosić tylko jednego kandydata.

§ 7 Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

1) została zgłoszona przez co najmniej trzy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) jest pełnoletnia;

4) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw publicznych;

5) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;

6) wyraziła zgodę na kandydowanie;

7) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

8) posiada stosowną wiedzę i doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka Rady;

9) wyraziła zgodę na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu.

§. 8. 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać w szczególności:

1) dane co najmniej trzech podmiotów uprawnionych do zgłoszenia kandydata, zawierające:

a) nazwę, siedzibę oraz adres podmiotu uprawnionego;

b) numer podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub inny numer wraz z nazwą rejestru właściwego

c) wskazanie formy prawnej w jakiej podmiot uprawniony działa;

d) wskazanie sposobu reprezentacji podmiotu zgodnego ze statutem

e) podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu uprawnionego;

2) oświadczenie podmiotów uprawnionych o posiadaniu siedziby rejestrowej lub biura organizacji na terenie województwa łódzkiego;

3) imię i nazwisko zgłaszanego kandydata;

4) uzasadnienie kandydatury, w tym określenie kwalifikacji kandydata przydatnych do wykonywania zadań członka Rady.

2. Wzór zgłoszenia został określony w „Karcie zgłoszenia kandydata na członka Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Trybu.

3. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie kandydata zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Trybu.

§. 9. 1. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie wzoru „Karty zgłoszenia kandydata na członka Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, a następnie złożenie go wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Trybu w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, AI. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź;

2) lub za pośrednictwem poczty na adres o którym mowa w ust.1 pkt 1.

2. Termin na składanie zgłoszeń, określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie może być krótszy niż 14 dni.

3. Dokumenty, o których mowa w ust.1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego – zgłoszenie”.

4. O terminowości dokonania zgłoszenia w sposób o którym mowa w ust.1 pkt. 2 decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego.

5. Zgłoszenia złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

6. W przypadku gdy złożone dokumenty są niekompletne lub zawierają błędy, Marszałek wzywa podmioty zgłaszające o usunięcie tych błędów lub braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać przekazane pocztą, za pomocą faksu, adresu e-mail lub innych środków komunikacji elektronicznej. Do uzupełnienia dokumentów stosuje się odpowiednio ust. 1 – 3, z tym, że na kopercie należy umieścić dopisek – „Uzupełnienie”.

7. Nie usunięcie błędów lub braków, o których mowa w ust. 6 powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

8. Lista kandydatów zgłoszonych zgodnie z zasadami niniejszego Trybu zostaje umieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi niezwłocznie po zakończeniu naboru.

§. 10. 1. W ciągu 30 dni od daty ogłoszenia listy, o której mowa w § 9, ust 8, każda organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy posiadające siedzibę rejestrową lub biuro na terenie województwa łódzkiego, może głosować na nie więcej niż pięciu kandydatów z listy.

2. Wybór kandydatów następuje poprzez wypełnienie wzoru „Karty do głosowania”, która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Trybu a następnie złożenie jej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów, o której mowa w § 9 ust 8:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, AI. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;

2) za pośrednictwem poczty na adres, o którym mowa w ust.1 pkt 1;

3) faksem na numer Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;

4) lub jako skan za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

3. Wybór kandydatów winien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.

4. Karty do głosowania, które wpłyną po terminie głosowania oraz podpisane przez osoby nieupoważnione nie będą uwzględniane.

5. W przypadku przesłania „Karty do głosowania” na więcej niż jeden możliwy sposób tylko pierwszy przesłany egzemplarz brany jest pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania. W przypadku gdy tak przesłane „Karty do głosowania” nie są tożsame głos uznawany jest za nieważny.

6. Do Rady wchodzi czternastu kandydatów z największą ilością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.

7. Wyniki głosowania uwzględniające informację nt. ilości głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, sposobie głosowania przez poszczególne uprawnione podmioty oraz informację o tym, kto spośród kandydatów zostaje powołany w skład Rady, Marszałek ogłasza na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.

8. Wyniki głosowania, o którym mowa w ust. 1, oblicza zespół złożony z przedstawicieli Marszałka oraz organizacji pozarządowych, powołany przez Marszałka.

9. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu głosowania należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania do Marszałka.

§ 11. Po wytypowaniu przez Wojewodę jednego przedstawiciela Wojewody, przez Przewodniczącego Sejmiku trzech przedstawicieli Sejmiku, przez Marszałka dwóch przedstawicieli Marszałka oraz przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy czternastu przedstawicieli wybranych zgodnie z niniejszym Trybem, Marszałek powołuje członków Rady.

§ 12. Kadencja Rady trwa 2 lata od dnia powołania. Członkowie Rady powoływani są na wspólną kadencję, co oznacza, że wszyscy członkowie rozpoczynają i kończą kadencję w tym samym czasie, z wyjątkiem okoliczności opisanych w § 13 oraz § 14 niniejszego Trybu.

§ 13. Marszałek może odwołać członka Rady:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 i 4, którego członek jest przedstawicielem;

3) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.

§ 14. 1. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Marszałek powołuje na jego miejsce członka Rady na okres do końca kadencji.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przed upływem kadencji przepisy § 3 ust.1 niniejszego Trybu stosuje się odpowiednio, § 3 ust. 2 nie stosuje się.

3. Członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy Marszałek powołuje spośród kandydatów zgłoszonych w wyborach na daną kadencję Rady zgodnie z niniejszym Trybem o kolejnej największej ilości otrzymanych głosów. 

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast