Różność i równość

PDF pageEmail pagePrint page

W kwietniu, w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta przy ul. Piotrkowskiej, odbyła się konferencja otwierająca dwuletni projekt „Różność i Równość”.

Projekt został zainicjowany przez grupę przedstawicieli organizacji pozarządowych

we współpracy z Pełnomocniczką Prezydent Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania, Panią Bogną Stawicką. Dotyczy on wielu aspektów szeroko rozumianej różnorodności społecznej i przeciwdziała wszelkim przejawom nierównego traktowania ze względu na płeć, wyznanie, niepełnosprawność, orientację seksualna, pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczne, religię, czy kolor skóry. W trakcie spotkań merytorycznych ujawniały się różnorodne aspekty Różności i Równości, co wskazuje, że temat jest bardzo ważny i wart zgłębiania.

Dzięki zaangażowaniu i systematycznej pracy wielu osób działających w swoich organizacjach na rzecz różnych form równości, w dniu 1 sierpnia został podpisany przez sześć organizacji pozarządowych akt powołania drugiej w Łodzi Komisji Dialogu Społecznego. Komisja Dialogu Społecznego ds. Różnorodności będzie ciałem inicjatywno-doradczym zajmującym się: inicjowaniem, opiniowaniem i współtworzeniem aktów w zakresie:

  • propagowania i uświadamiania różnorodności społecznej;
  • podejmowania działań na rzecz wyrównywania szans dla osób/grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • przeciwdziałania dyskryminacji grup społecznych;
  • przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji określonych osób;
  • diagnozą potrzeb i rozwiązań antydyskryminacyjnych.

Projekt jest otwarty na poszerzanie tematyczne, jak i włączanie partnerów. NGO-sy zainteresowane włączeniem się do współpracy serdecznie zapraszamy do włączenia się w działania ciągłe w projekcie Różnorodność i Równość.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast