29 Konferencja CEFEC

PDF pageEmail pagePrint page

Dzień drugi

Seminarium drugiego dnia konferencji rozpoczął prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras z UM tematem „Ekonomia społeczna jako istotny element środowiskowego wsparcia osób chorujących psychicznie w Polsce”

Schizofrenia dotyka 1% populacji. Powodują ją zaburzenia wewnątrzmaciczne, ale choroba ujawnia się po okresie dojrzewania, w czasie trzebieży komórkowej i likwidacji zbędnych połączeń i rozwija się w wieku 20 – 30 lat. U mężczyzn wcześniej, 17 – 24 lata i jest trudniejsza do zaktywizowania, u kobiet 24 – 30 lat. Występują wówczas „objawy pozytywne”: omamy i urojenia, z którymi współczesne leki łatwo sobie radzą, tak samo jak z depresją. Ale ataki agresji, istotne w momencie przyjęcia do szpitala, są 10 razy częstsze niż u osób zdrowych. „Objawy negatywne” to zerwane więzi społeczne, nie mają dziewczyny, zainteresowań, mają ograniczone funkcje poznawcze, nie myją się, całymi dniami leżą. Degradacja psychospołeczna powoduje, że  w konsekwencji stają się klientami MOPS.

Tylko 10 % chorych na schizofrenię pracuje zawodowo, a 90 % uzależniona jest od datków społecznych (np. rent).

Większe ryzyko zachorowania w krajach rozwijających występuje u imigrantów pierwszego pokolenia.

Największe wsparcie choremu daje rodzina, ale obecnie obserwuje się coraz szybszy rozpad więzi interpersonalnych i zanika wsparcie rodziny.

Rehabilitacja może odwrócić proces chorobowy. Również środowisko może stymulować rozwój i potrzeby poznawcze (np. praca), a wzrost poczucia wartości zapobiega nawrotom psychozy. Ważna tu jest samodzielność ekonomiczne, a praca w ekonomii społecznej daje aktywizację i wspomaga ekonomicznie. Jest to nowe zjawisko rehabilitacji i inkluzji.

Następnym prelegentem była dr med. Lorenzo Toresini z Merano, która przedstawiła „Przedsiębiorstwo społeczne jako narzędzie deinstytucjonalizacji systemu psychiatrii” we Włoszech.

Najlepsza praktyka terapeutyczna, to gdy jedna osoba odgrywa chorą, druga zdrową. Trzeba zmienić osoby, a najważniejszy jest ten najsłabszy.

Luigi Pirandello to dramaturg z Sycylii. Opracował szaleństwo odgrywania różnych ról, a teraz stosują również tego typu terapię.

Zamykając ludzi w szpitalach, trzeba pamiętać o syndromie sztokholmskim (w latach 70-tych po 2 – 3 dniach przetrzymywania w samolocie przez porywaczy, po odbiciu zakładnicy też byli agresywni ). Na  osoby odosobnione silniej działa struktura organizacji. Ta instytucjonalizacja wprawdzie obniża państwu koszty, ale nie aktywizuje chorych.

Ergoterapia to angażowanie pacjentów w pracę. Najpierw zaczęli to robić w szpitalu w Trieście. Zaangażowali pacjentów do różnych prac: sprzątanie, rozdział posiłków. Ale administracja szpitala nie chciał im płacić, bo byli chorzy. Skierowali sprawę do sądu, który uznał, że można im zapłacić, gdy uzna się ich za zdrowych. Założyli więc trust „Pakt lwa” z samych pacjentów, wśród których osoby niepełnosprawne muszą stanowić w min 30%. Trust zawiera umowę ze szpitalem na wykonywanie różnych prac. Przecież praca to emancypacja, a sama rehabilitacja to hamuje.

Z kolei Dariusz Krajewski, Wiceprezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” opowiedział o trzech Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej, działających na terenie województwa łódzkiego, które w ramach realizowanego w okresie 07.2016 – 12.2017 projektu, zostało podzielone na 4 subregiony.

Na terenie miasta Łódź (jednym z podregionów) podzielono się działaniami:

 1. Centrum OPUS zajmuje się tworzeniem nowych podmiotów i dawaniem minigrantów oraz doradztwem prawnym i ekonomicznym.
 2. Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zajmuje się zakładaniem działalności gospodarczej i odpłatnej oraz animacją społeczną. Działalność mogą rozpocząć osoby fizyczne, pod warunkiem zatrudnienia 5 wykluczonych, lub osoby prawne. Otrzymują do 20 tys. zł na 1 miejsce pracy, wsparcie pomostowe oraz doradztwo psychologiczne, prawne i indywidualnego doradcy biznesowego przez 1 rok.
 3. INSPRO prowadzi doradztwo, udziela mikropożyczki, nawiązuje kontakty, buduje strony internetowe oraz przygotowuje wizyty studyjne na terenie całego kraju, konieczne dla liderów ekonomii społecznej.

Wszystkie Ośrodki mają akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W dyskusji dodano, że osoby fizyczne często nie radzą sobie po przejściu na otwarty rynek pracy, a wówczas dotyka ich podwójne wykluczenie: starły się i nie potrafiły. Na panelu w Krynicy podano informację, że  większości działających spółdzielni socjalnych założyły organizacje społeczne i samorządy.

Po przerwie kawowej uczestnicy konferencji wzięli udział w wybranej przez siebie sesji warsztatowej:

 • W 1 – Rola organizacji zrzeszających i wspierających przedsiębiorstwa społeczne (Moderator: Christiane Haerlin, SFE CEFEC, Niemcy)
 • W 2 – Deinstytucjonalizacja systemu psychiatrii – modele aktywizacji i integracji społecznej osób chorujących psychicznie – prezentacja najlepszych praktyk (Moderator: Athena Frangouli, SFE CEFEC, Grecja)
 • W 3 – Budowanie partnerstw ponadnarodowych w projektach ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych (Moderator: Petru Vasile Gafiuc, SFE CEFEC, Rumunia)

Po sesji warsztatowej wszyscy udali się na zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Odwiedzili również towarzyszące konferencji Targi Ekonomii Społecznej, na których przedstawiciele Ośrodków Ekonomii Społecznej oraz Podmioty Ekonomii Społecznej prezentowali swoje usługi i wyroby szerokiemu gronu odbiorców, w ustawionych na ul. Piotrkowskiej namiotach. Wystawcami były podmioty z terenu województwa łódzkiego.

Konferencję zakończyła wieczorna VIII Gali Przedsiębiorczości Społecznej w Teatrze Muzycznym w Łodzi , którą poprowadzili dziennikarka telewizyjna Pani Magdalena Michalak i Członek Zarządy TPN Jarosław Wasiak.

W trakcie Gali już po raz dziewiąty Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” wraz z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych przyznało statuetki „Złotego Kłosa” w ramach konkursu „Przełamujemy Bariery 2016″. To inicjatywy ułatwiające powrót na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, partnerskich postaw administracji państwowej i samorządowej, wspierających inicjatywy organizacji pozarządowych oraz biznesu zaangażowanego w integrację społeczną. Laureatami wybieranymi   w trzech kategoriach zostali:

 • W Kategorii A – „Najlepsze przedsiębiorstwo społeczne w regionie łódzkim w roku 2016″:
  Spółdzielnia Socjalna Communal Service z Brzezin.
 • W Kategorii B – „Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim w roku 2016″ :  Pan Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łodzi
 • W Kategoria C – „Firma zaangażowana w integrację społeczną w regionie łódzkim w roku 2016″:  Konfederacja Lewiatan

W trakcie Gali przedstawiono również laureata konkursu CEFEC  dla najlepszego europejskiego przedsiębiorstwa społecznego w 2016 r., którymi zostały:  Restauracja „Filharmonia Smaku” z Łodzi  oraz Browar Spółdzielczy z Pucka.

A całe wydarzenie uświetnił koncert Trzech Polskich Tenorów, którzy zaprezentowali swój program Jesteśmy różni – jesteśmy równi”.

Jerzy Dauksza

Część I    Część II

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast